Bản quyền

Toàn bộ nội dung bài và hình ảnh của blog đều thuộc bản quyền của nhóm UGRADers in Vietnam.

Mọi nguồn tin trích đăng bài viết cần nêu rõ tên blog (vnugrad.wordpress.com), tên nhóm (UGRADers in Vietnam), và kèm link gốc của bài viết. Trích dẫn quá 30% toàn văn bài viết là không được phép, trừ trường hợp có sự đồng ý của nhóm.

Mọi vấn đề liên quan đến việc sao chép, đăng tải, sử dụng bài viết, cũng như trao đổi, cộng tác, xin vui lòng liên hệ với nhóm UGRADers in Vietnam tại địa chỉ email: vnugrad@gmail.com

Xin cảm ơn!